Formularz zgłaszania nieprawidłowości

Formularz służy do anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w firmie MECHANIKA MASZYN KACPEREK

§ 1. Postanowienia ogólne

1.     Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w firmie Mechanika Maszyn Kacperek określa zasady i sposoby zgłaszania naruszeń prawa, w tym naruszenia rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 600/2014, ustawy o AML oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w firmie.
Nieprawidłowości – naruszenia i potencjalne naruszenia prawa, w tym rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 600/2014, ustawy AML oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w firmie,
2.     Rozporządzenie 596/2014 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,2003/125/WE i 2004/72/WE,
3.     Rozporządzenie 600/2014 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE)  NR  600/2014 z  dnia  15  maja  2014  r. w  sprawie  rynków  instrumentów  finansowych  oraz  zmieniające  rozporządzenie  (EU)  nr  648/2012,
4.     Ustawa AML – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 2 Zgłaszanie nieprawidłowości

1.     Zgłaszane Nieprawidłowości muszą dotyczyć naruszeń i potencjalnych naruszeń prawa, w tym rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 600/2014, ustawy AML oraz standardów etycznych obowiązujących w firmie.
Każda osoba, która posiada informacje o Nieprawidłowościach, może je zgłosić w sposób zapewniający anonimowość za pośrednictwem następującej strony internetowej: www.kacperek.pl/whistleblowing
2.     Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie Nieprawidłowości (dokładny opis) oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za powstanie Nieprawidłowości. 
3.     Firma zapewnia pracownikom, którzy zgłaszają naruszenia, ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym i dyskryminacją. Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, przeniesienia na inne stanowisko pracy czy zmiany zakresu obowiązków pracownika zgłaszającego Nieprawidłowość.
4.     Dane osobowe pracownika dokonującego zgłoszenia Nieprawidłowości oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, są chronione według zasad RODO obowiązujących w firmie, a także przetwarzane są w poufności przez pracowników biorących udział w rozpatrywaniu zgłoszenia. Dane te nie są udostępnianie innym pracownikom oprócz osób, którym dane należy udostępnić w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Dane osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, o ile nie była lub nie jest pracownikiem firmy, mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z dokonanego zgłoszenia.

§ 3 Komisja ds. przeciwdziałania Nieprawidłowościom

W skład komisji ds. przeciwdziałania Nieprawidłowościom wchodzą:
Prokurenci
Pracownik kadr
Inspektor BHP
Prawnik - dla zgłoszeń tego wymagających.
W przypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa zaistnienia Nieprawidłowości Komitet sporządza protokół i podejmuje czynności naprawcze.

KONTAKT

Oddział w Warszawie tel: (22) 632-24-45
Oddział w Łomiankach tel: (22) 751-99-39
kacperek@kacperek.pl

Dział handlowy pracuje w godzinach 7.00-15.30.

Możliwy jest odbiór zamówień z oddziału w Łomiankach poza godzinami pracy działu handlowego po uprzednim uzgodnieniu z handlowcem prowadzącym zamówienie. Brak wcześniejszego uzgodnienia może spowodować, że towar nie będzie przygotowany do odbioru.

Formularz zgłaszania nieprawidłowości

DOŁĄCZ DO NAS

© 2018 Kacperek | All rights reserved. | Wykonanie: Goldkey
TOP